Kohti säävarmaa sähköverkkoa

Tavoite:

Säävarman sähköverkon piirissä on noin 80 000 asiakastamme vuoteen 2020 mennessä.

Tulevien vuosien investointimme painottuvat säävarman sähköverkon rakentamiseen, jossa maakaapeloimme merkittävimmät keskijänniteverkon johto-osuudet sekä kaikki pienjännitejohdot niiltä osin, kuin maasto sallii. Haja-asutusalueella linjoja siirretään metsistä teiden varsiin, jolloin siirretyt ilmajohdot ovat helpommin kunnossapidettäviä ja vähemmän vikaantuvia. Toimitusvarmuuden kehittäminen tarkoittaa sitä, että suunnittelemme ja toteutamme laajamittaisen investointiohjelman mahdollisimman tutkituilla, toimivilla ja kustannustehokkailla ratkaisuilla.

Verkostotöiden aikana joudumme usein laittamaan sähköverkkoa ns. varasyötölle, jolloin häiriöherkkyys lisääntyy väliaikaisesti. Työmaiden eteneminen tuo siis mukanaan välttämättömiä keskeytyksiä, jotka kertovat siitä, että uutta säävarmaa sähköverkkoa ollaan parhaillaan asentamassa tai ottamassa käyttöön. Pyrimme siihen, että näitä keskeytyksiä olisi vähän ja ne olisivat mahdollisimman lyhyitä.

Vuosittain toteutamme noin 80-100 yksittäistä rakennushanketta toimialueemme sähköverkossa. Tällä sivulla esittelemme lähitulevaisuuden suurimpia säävarman sähköverkon rakennushankkeita ja niiden etenemistä. Näiden lisäksi teemme hankkeita pienemmässä mittakaavassa eri puolilla jakelualuettamme.


Katso lisää videoita täältä.

Savon Voima Verkko Oy

  • Asiakasmäärä: 118 560 asiakasta
  • Verkostopituus: 27 194 kilometriä
  • Asiakastiheys: 230 metriä sähköverkkoa / asiakas

Savon Voima Verkko Oy investoi sähköverkkoon vuosina 2013-2017 noin 210  miljoonaa euroa. Säävarma -investointiohjelman vuosittaiset investoinnit ovat noin 50 milj. euroa vielä vuoden 2020 loppuun saakka.

Tulevaisuuden verkko

Kehitämme sähköverkon toimivuutta:

  • mittavalla maakaapeloinnilla,
  • siirtämällä haja-asutusalueiden verkkoa metsistä teiden varsiin, jolloin puustosta aiheutuvien vikojen määrä puolittuu ja korjaus helpottuu,
  • uusimalla verkkoteknisiä laitteita ja automaatiota,
  • sekä vierimetsien tehostetulla hoidolla.

1 000 km

Rakennamme säävarmaa sähköverkkoa vuosittain noin 1 000 kilometriä, josta kaapeloinnin osuus on noin 500 kilometriä.

500 km

Pyrimme vähentämään lumikuorman ja myrskyjen aiheuttamia vahinkoja hoitamalla sähköjohtojen vierimetsiä vuosittain noin 500 johtokilometrillä.

Suurimpia säävarma-hankkeita

Rautalammin taajaman kaapelointi

Rautalammin taajaman sähköverkko saneerataan kokonaisuudessaan säävarmaksi. Saneerauksessa keskijänniteverkkoa kaapeloidaan 33 kilometriä ja pienjänniteverkkoa 47 kilometriä. Keskijännitteistä ilmajohtoa siirretään metsän keskeltä teiden varsiin kaksi kilometriä. Saneerauksen yhteydessä asennetaan 30 ympäristöystävällistä puistomuuntamoa, joista 18 on kaukokäyttöisiä. Saneerauksen kokonaiskustannukset ovat noin 3,6 miljoonaa euroa.

Juankosken taajaman kaapelointi

Kokonaisuudessaan urakassa maakaapeloidaan keskijänniteverkkoa 63 kilometriä, pienjänniteverkkoa 62 kilometriä ja keskijännitteistä ilmajohtoa siirretään tien varteen noin kolmen kilometrin matkalta. Uusia puistomuuntamoita rakennetaan 62 kappaletta.

Vanhaa verkkoa purkautuu uuden tieltä sadan kilometrin verran. Purkutyö toteutetaan loppuvuonna 2017. Projektin välittömällä vaikutusalueella on noin 1 500 asiakasta, joiden sähkönjakelu muuttuu säävarmaksi tämän uudistuksen myötä. Hankkeen kustannukset vuodelle 2016 ovat noin 3,5 miljoonaa euroa.

Suonenjoen taajaman kaapelointi

Suonenjoen taajaman kaapeloinnin toinen vaihe on jatkoa jo toteutetulle ensimmäiselle vaiheelle, jossa Käpylän ja Iisveden alueen sähköverkko saneerattiin säävarmaksi. Nyt toteutettavassa vaiheessa kaapeloidaan taajama-alueella joen länsipuoli. Suuri hanke jatkuu vuoden 2017 puolella vielä kolmannella vaiheella, jossa kaapeloidaan taajama-alueella joen itäpuoli. 

Urakassa asennetaan keskijännitekaapelia yhteensä 31 kilometriä ja pienjännitekaapelia 26 kilometriä. Uusia puistomuuntamoita asennetaan 26 kappaletta, joista 14 toimii kauko-ohjauksella. Vanha sähköverkko puretaan talvella 2017. Uusi sähköverkko otetaan käyttöön vuoden 2016 lopussa ja sen kustannukset ovat noin 2,5 miljoonaa euroa.

Maaninka, Länsirannantie–Kurolanlahti -runkojohdon saneeraus

Työalue sijaitsee pääosin entisen Maaningan kunnan alueella. Alueen pohjoisosassa se alkaa Pielaveden puolelta Varpasmaalta ja jatkuu tien numero 5551 suuntaisesti Pulkonkosken, Kurolanlahden ja Leinolanlahden alueille. Saneerauksessa uusitaan noin 51 kilometriä vanhaa 20 kilovoltin ilmajohtoa, joka siirretään tien varteen.

Kokonaisuudessaan urakassa kaapeloidaan pienjänniteverkkoa 40 kilometriä ja keskijänniteverkkoa neljä kilometriä. Pienjännitteistä ja keskijännitteistä ilmajohtoa uusitaan yhteensä 75 kilometriä. Vanhat ilmajohdot puretaan vuoden 2017 loppupuolella. Alueella on noin 350 asiakasta, joiden sähkönjakelua urakka valmistuessaan parantaa. Työn kokonaiskustannukset ovat noin 2,4 miljoonaa euroa.

Pielavesi, Laukkala–Joutsenniemi -runkojohto

Pielavedellä Laukkala–Joutsenniemi -välinen runkojohto saneerataan säävarmaksi. Urakassa siirretään keskijänniteverkkoa teiden varsille ja muutetaan maakaapeliksi. Samassa yhteydessä myös muuntamoita uudistetaan puistomuuntamoiksi ja ne sijoitetaan niin ikään teiden läheisyyteen, jotta vikatilanteissa huolto olisi nopeaa. Pienjänniteverkko maakaapeloidaan Pielavesi-järven pohjoispuolella Länsi-Laukkala -kylän alueella.

Keskijännitemaakaapelia rakennetaan noin 21 kilometriä ja pienjännitemaakaapelia noin 18 kilometriä. Uutta keskijännitteistä ilmajohtoa siirretään teiden varsiin noin 12 kilometriä. Älytekniikkaa sisältäviä uusia puisto- ja pylväsmuuntamoita asennetaan yhteensä 22 kappaletta. Vanha sähköverkko puretaan noin 45 kilometrin matkalta pois vuoden 2017 puolella. Hanke maksaa kokonaisuudessaan noin 2,1 miljoonaa euroa.

Iisalmen Pörsänmäen runkojohto

Alueella maakaapeloidaan pien- ja keskijänniteverkkoa yhteensä noin 27 kilometriä ja pien- ja keskijännitteistä ilmajohtoa uusitaan ja siirretään teiden varsiin noin 43 kilometriä. Uusia pylväsmuuntamoita asennetaan 17 kappaletta sekä puistomuuntamoita ja erotinasemia kuusi kappaletta. Hankkeen yhteydessä uusitaan myös verkostoautomatiikkaa.

Vanhat ilmajohdot puretaan maisemasta alkukesän 2017 aikana. Urakan kokonaiskustannukset ovat noin 1,6 miljoonaa euroa.

Kuopio (Nilsiä)–Lastukoski -runkojohto ja varayhteys

Saneeraushankkeen toteutus Nilsiässä on alkanut vuoden vaihteessa. Saneerauksessa maakaapeloidaan Lastukosken ja Palonurmentie 230:n välinen, noin seitsemän kilometrin mittainen alue, josta erkanevat haarat tehdään ilmajohdoilla. Johto-osuus Lastukoskelta Lastukoskentien laitaan Pohjois-Karjalan Sähkön jakelualueen rajalle asti uusitaan täysin ja rajan tuntumaan asennetaan kaukokäyttöinen jakorajaerotin. Vinkinsaariin asennetaan kaksi puistomuuntamoa sekä mantereen puolelle yksi. Kaikkiaan puistomuuntamoita asennetaan 13 kappaletta.

Saneerauksessa kaapeloidaan yhteensä 15 kilometriä pienjänniteverkkoa ja 11 kilometriä keskijänniteverkkoa. Keskijännitteistä ilmajohtoa rakennetaan 8,5 kilometriä. Vanhaa sähköverkkoa puretaan 31 kilometriä keväällä 2017. Uudistettu sähköverkko tulee lisäämään sähkönjakelun varmuutta 250 asiakkaalle. Hankkeen kustannukset ovat yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa.

Pieksämäen Leppämäen runkojohdon saneeraus ja Naarajärven taajaman kaapelointi

Pieksämäen Leppämäessä saneerataan runkojohto, joka toimii varayhteytenä Pieksämäen ja Suonenjoen välillä. Alueelle asennetaan keskijännitteistä maakaapelia yhteensä 12 kilometriä ja pienjännitekaapelia 26 kilometriä. Uusia puistomuuntamoita ilmestyy maisemaan 13 kappaletta, joista neljä on kaukokäyttöisiä. 

Uuden säävarman sähköverkon käyttöönoton on arvioitu olevan vuoden 2016 lopussa ja vanha sähköverkko puretaan talven 2017 aikana. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 1,1 miljoonaa euroa.

Pieksämäelle Karjakyläntielle valmistuu elokuussa 2016 uusi sähköasema, joka korvaa tekniikaltaan vanhentuneen Pieksämäen sähköaseman Järvisuomentiellä. Työmaalla on tällä hetkellä käynnissä aseman maanrakennustyöt sekä koje- ja muuntajaperustuksien teot.

Sähköaseman uudistukseen liittyy läheisesti myös Naarajärven taajaman 20 kilovoltin sähköverkon kaapelointi, jolla korvataan olemassa olevat keskijännitteiset ilmajohdot. Kaapelointi toteutetaan vuosien 2016–2017 aikana ja valmistuessaan se parantaa huomattavasti sähkön laatua Naarajärven ja Pieksämäen alueella.

Naarajärven taajaman sähköverkon kaapelointialuekartta (pdf)

Varkauden taajaman kaapelointi

Huomattava osa Varkauden kaupungin taajamasta maakaapeloidaan säävarmaksi. Työ tehdään samanaikaisesti kaupungin katuvalouudistuksen kanssa, jolloin samoja kaivantoja ei tarvitse kaivaa uudestaan auki. Arvioiden mukaan uusi sähköverkko otetaan käyttöön vuoden 2016 lopussa ja vanhan sähköverkon purkutyöt toteutetaan talven 2017 aikana.

Saneerauksessa kaapeloidaan keskijännitteistä sähköverkkoa 8 kilometriä ja pienjännitteistä sähköverkkoa 26 kilometriä. Puistomuuntamoita asennetaan neljä, joista kolme on kaukokäyttöistä. Hankkeen kustannus on noin miljoona euroa.

Vieremä–Kiuruvesi -varayhteys

Vieremän sähköasemalta Kiuruveden taajamaan rakennetaan uusi säävarma runkoyhteys, joka valmistuu vuoden 2016 joulukuussa. Yhteys mahdollistaa osaltaan Kiuruveden taajaman sähkönsyötön luotettavasti Vieremän sähköasemalta. Hanke liittyy tulevan Kiuruveden sähköasemaa syöttävän 110 kilovoltin johdon saneeraukseen, mutta samalla mahdollistaa säävarman sähkönjakelun reitin varrella oleville haja-asutusalueen käyttöpaikoille. Alueella, jonka sähkönjakelun varmuuteen suoraan tai välillisesti hanke vaikuttaa, on noin 3 500 sähkönkäyttöpaikkaa.

Saneeraushanke toteutetaan kokonaisuudessaan maakaapeloimalla, jossa keskijänniteverkkoa kaapeloidaan noin 33 kilometriä ja pienjänniteverkkoa noin 30 kilometriä. Sähköverkon risteyspisteisiin rakennetaan ns. älymuuntamoita, jotka sisältävät muun muassa kauko-ohjattavia kytkinlaitteita ja vikasuuntien ilmaisuun sekä sähköverkon tilan seurantaan liittyvää mittaustekniikkaa ja automaatiota. Lisäksi muuntamoihin ja jakelumuuntajien yhteyteen asennetaan maasulkuvirran ja loistehon kompensointilaitteistoja, jotka parantavat sähkön laatua, sähköverkon turvallisuutta ja erityisesti asiakkaalle näkyvät lyhyet sähkökatkot vähenevät.

Vanha 40 kilometrin mittainen ilmajohto-osuus työalueelta puretaan pois syyskuun 2017 loppuun mennessä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 2,3 miljoonaa euroa.

Tiedotteet

7.5.2018
Sähkö- ja tietoverkon rakentamisen laaja yhteishanke Lapinlahdella

18.12.2017
Dronen käyttöä verkostohäiriöiden selvityksessä testattiin Varkaudessa

23.8.2017
Iisalmen taajaman sähköverkostosaneeraus parantaa merkittävästi alueen sähkönjakelun vakautta

4.8.2017
Säävarmaa sähköverkkoa Juankoskelle

3.8.2017
Konneveden taajama kaapeloidaan säävarmaksi

27.7.2017
Suonenjoen Kärkkääläntiellä sähköverkkoa saneerataan säävarmaksi

11.7.2017
Huomattava osa Varkauden kaupungin taajamasta kaapeloidaan säävarmaksi

30.6.2017
Vierimetsänhoitoa Siilinjärvellä

7.6.2017
Rautalammin taajaman sähköverkko saneerataan säävarmaksi

5.6.2017
Säävarman sähköverkon rakentaminen etenee Maaningalla

5.6.2017
Maakaapelointi parantaa sähkön laatua Naarajärvellä

12.4.2017
Johtokatujen raivaukset ovat käynnistyneet

27.3.2017
Alueverkon saneeraus välillä Peltomäki–Kiuruvesi jatkuu

13.9.2016
Säävarman sähköverkon rakentaminen etenee Suonenjoella

31.8.2016
Rakennamme säävarmaa sähköverkkoa Vehmersalmella

6.6.2016
Varkauden kaupungin taajamaan säävarmaa sähköverkkoa

30.5.2016
Juankosken taajaman ja lähialueen sähköverkko saneerataan säävarmaksi

16.5.2016
Sähköverkon säävarmuutta parannetaan Rautalammin taajamassa

22.4.2016
Sähköverkoston saneeraustyö alkaa Pielavedellä

20.4.2016
Säävarmaa sähköverkkoa Naarajärvelle  Tervetuloa infotilaisuuteen!

13.4.2016
Sähköverkoston maakaapelointi etenee Nilsiässä

10.3.2016
Iisalmen Pörsänmäen alueen sähköverkko uudistuu

18.2.2016
Aloitamme laajan sähköverkostotyön Naarajärven taajamassa

15.2.2016
Säävarmaa sähköverkkoa Suonenjoen taajamaan

22.12.2015
Taajamien ja haja-asutusalueiden sähkönjakelu varmemmaksi

15.12.2015
Kiuruveden taajaman uusi maakaapeliverkko otettiin käyttöön

9.12.2015
Vierimetsien käsittely osaksi jokavuotista kunnossapitotoimintaa

27.11.2015
Savon Voima Verkko kouluttaa henkilökuntaansa häiriötilanteita varten

29.10.2015
Säävarmaa sähköverkkoa Vesannolle

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top