Oma sähköntuotanto

Oletko harkinnut omaa sähköntuotantoa?

Nykyisin oman sähköntuotannon toteuttamiseen löytyy runsaasti vaihtoehtoja. Saatavana on uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä järjestelmiä, joilla omaa sähköenergiaa on helppo tuottaa. Lisäksi oman käytön ylittävän energian voi myydä sähkömarkkinoille. Yleisin ja käytetyin tuotantomuoto on aurinkopaneeleilla toteutettava aurinkosähköjärjestelmä.

Jos olet kiinnostunut omasta sähköntuotannosta, ota meihin yhteyttä. Neuvomme ja opastamme sinua sähköntuotannon aloittamisessa.

Tältä sivustolta löydät tietoa ja ohjeita sähkön pien- ja mikrotuotannon suunnitteluun, toteutukseen sekä laitteistojen sähköverkkoon liittämiseen. Katso myös jakeluverkon liittämis- ja mitoitusohjeet kohdasta Palvelut urakoitsijoille/sähköntuotantolaitokset ja varavoima.

Sähkön pientuotannolla tarkoitetaan sähköntuotantolaitteistoja, joiden tuotantoteho on yli 100 kVA, mutta enintään 2 MVA.

Sähkön mikrotuotannolla tarkoitetaan kiinteistön sähköverkkoon kytkettäviä pieniä sähköntuotantolaitteistoja, joiden tuottama sähkö käytetään pääasiassa kodin omissa sähkölaitteissa ja mahdollinen ylijäämäsähkö voidaan myydä markkinoille. Mikrotuotantolaitteistoksi luokitellaan järjestelmä, jonka sähköteho on kolmivaiheisena enintään 100 kVA ja yksivaiheisena 3,7 kVA.

Sähkön mikrotuotanto (enintään 100 kVA)

Mikrotuotantolaitoksen liittäminen
Tuotantolaitoksen liittämisestä sähköverkkoon sovitaan Savon Voima Verkon kanssa. Ennen tuotantolaitoksen käyttöönottoa asiakkaan tulee toimittaa verkonhaltijalle laitosta koskevat tiedot, jotta liittäminen voidaan tehdä luotettavasti ja turvallisesti. Laitoksen rakentaminen ja siihen liittyvät sähkötyöt kuuluvat asiakkaalle. Sähköasennustyön saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.

Tuotantolaitoksen mitoittaminen
Sähköntuotantolaitos kannattaa mitoittaa kesäkuukausien sähkönkulutuksen mukaan siten, että tuotannon voi hyödyntää lähes kokonaisuudessaan omaan käyttöön. Tuotannon mitoittaminen omaan kulutukseen nähden ylisuureksi saattaa johtaa tilanteeseen, missä verkkojännite invertterillä (verkkoon liitäntälaite) pyrkii nousemaan yli standardin salliman raja-arvon, aiheuttaen invertterin suojausautomatiikan tehonrajoitustoiminnan. Tehonrajoitustoiminto leikkaa tuotantotehoa tarpeen mukaan pitäen verkkojännitteen sallituissa rajoissa, estäen mahdollisesti samalla tuotannon maksimitehon hyödyntämisen. 

Tuotantolaitteiston maksimitehon mitoitus on riippuvainen sähkönkäyttöpaikan liittämiskohdan oikosulkuvirrasta. Jos tuotantolaitteisto sijaitsee kiinteistön omassa sähköverkossa kaukana liittämiskohdasta, myös liitettävä maksimiteho pienenee oikosulkuvirran pienentyessä. 

Mikrotuotantolaitos tulee liittää kiinteistön sähköverkkoon kiinteästi tai puolikiinteästi. Yksivaiheisena liitäntäteho saa olla enintään 3,7 kVA (16 A).

Tuotannon sähköliittymä

Tuotantolaitos voidaan liittää asiakkaan olemassa olevaan sähköliittymään tai rakentaa sitä varten oma liittymä. Tuotantolaitoksen sähköteho määrää sähköliittymän koon. Jos olemassa olevan sähköliittymän koko ei riitä tuotantolaitoksen tarpeisiin, liittymää pitää suurentaa.

Tuotantolaitoksen käyttöönotto
Tuotantolaitteisto voidaan kytkeä sähköverkkoon sen jälkeen, kun laitteiston haltija tai hänen edustajansa (esim. sähköurakoitsija) on toimittanut Savon Voima Verkolle tuotantolaitteiston tiedot ja kopion käyttöönottopöytäkirjasta sekä verkonhaltija on antanut käyttöönottoluvan.

Sähkönmittaus
Sähköverkosta otettu ja sinne syötetty sähkö pitää mitata erikseen. Mittaukseen käytetään kaksisuuntaista etäluettavaa tuntimittausta. Mittalaitteen asennus ja/tai ohjelmointi kuuluvat jakeluverkonhaltijalle.

Sopimukset
Tuotannon liittämisestä ja ylijäämäsähkön siirrosta jakeluverkossa tehdään verkonhaltijan kanssa sopimus. Sähkömarkkinoille myytävälle sähkölle tulee olla asiakkaan valitsema ostaja. Mikäli tuotetulle sähkölle ei löydy ostajaa, se on mahdollista siirtää jakeluverkkoon ilman erillistä korvausta sopimalla asiasta Savon Voima Verkon kanssa.

Sähkön mikrotuotannon verotus

Sähköverotus
Itse tuotetusta ja omassa taloudessa käytetystä sähköstä ei mene siirtomaksua eikä sähköveroa.

Tuloverotus
Verohallinnon 17.9.2014 julkaiseman ohjeen mukaan kotitalouden ensisijaisesti omiin tarpeisiin tuottama sähkö on verovapaata. Mahdollinen ylijäämäsähkön myyntitulo sen sijaan on ansiotuloa. Verohallinnon tulkinnan mukaan verotettavaa ansiotuloa ei käytännössä kuitenkaan synny, mikäli myydyn sähkön määrä on verovuoden aikana ostetun sähkön määrää pienempi. Ohjeessa ei oteta kantaa sähköntuotannon ja myynnin verotukseen elinkeinotoiminnassa tai maataloudessa.

Sähkön pientuotanto (100 kVA–2 MVA)

Kun suunnittelet omaa sähkön pientuotantolaitosta, ota meihin yhteyttä jo hankkeen alkuvaiheessa, jotta voimme selvittää ja varmistaa hyvissä ajoin tuotantolaitoksen sähköverkkoon liitettävyyden edellytykset ja mahdollisille jakeluverkkoon tehtäville toimille jää riittävästi aikaa.

Ensivaiheessa selvitetään tuotantolaitoksen sähköverkkoon liittämismahdollisuus. Tämä edellyttää asiakkaalta riittäviä taustatietoja laitoksen tyypistä, sijainnista ja tuotantotehosta, jonka mukaan laitoksen tekniset liitettävyysedellytykset, liittämiskohta ja mahdolliset jakeluverkkoon tehtävät vahvistus- ja laajennusinvestoinnit voidaan määrittää.

Asiakkaalta saatuihin tietoihin perustuen laadimme alustavan kustannusarvion. Mikäli hanke lähtee etenemään, annamme kirjallisen liittymistarjouksen, jossa määritetään tuotantolaitoksen liittämiskohta, liittymismaksu, liittymisteho sekä liittämiseen liittyvä rakentamisaikataulu. Liittymistarjouksessa kerrotaan lisäksi liittymis- ja tuotannon sähkönsiirtosopimusasioista sekä sähkönmittauksen järjestelyistä. Liittymistarjouksella voidaan varata verkostokapasiteettia vain tarjouksen voimassaoloajaksi (enintään 3 kk).

Sähkötuotannon verovelvollisuus

Enintään 100 kVA:n nimellistehoisilla mikrovoimalaitoksilla sähköä tuottavat on vapautettu kaikista sähköverotuksen velvollisuuksista. Näiden toimijoiden ei tarvitse rekisteröityä verovelvollisiksi eikä antaa sähköntuotannostaan veroilmoituksia.

Kaikkien yli 100 kVA:n nimellistehoisten sähkön tuottajien ja varavoimakoneiden omistajien tulee rekisteröityä verovelvolliseksi Verohallinnolle.

Tuottajan ja varavoimakoneen omistajan rekisteröitymisen status riippuu kyseisen koneen tai laitoksen sähkön vuosituotannon määrästä. Mikäli vuosituotantoa on enintään 800 000 kWh vuodessa, niin tuottaja ja koneen omistaja antaa vain yhden ns. nollaveroilmoituksen vuodessa. Jos taas vuosituotanto on yli 800 000 kWh vuodessa, rekisteröidään tuottaja normaaliksi sähköverovelvolliseksi, ja tämä joutuu antamaan veroilmoituksen kuukausittain.

Muistilista mikrotuotannon käyttöönottoon

 1. Ennen laitteiston hankintaa selvitä rakennusvalvontaviranomaiselta, tarvitseeko tuotantolaitos rakennus- tai toimenpideluvan.

 2. Ota yhteyttä Savon Voima Verkko Oy:n liittymäpalveluun. Saat neuvoja ja opastusta laitteiston suunnitteluun, asennukseen, verkkoon kytkentään, sähkönmittaukseen ja tarvittaviin sopimuksiin liittyen.

 3. Pyydä kirjalliset tarjoukset tuotantolaitteiston toimituksesta ja asennuksesta.

 4. Tee kirjallinen hankintasopimus valitsemasi toimittajan kanssa.

 5. Tee sopimus sähköntuotannon ylijäämäsähkön jakeluverkkoon siirrosta Savon Voima Verkon kanssa. Sopimus tehdään aina, kun kiinteistön sähköverkkoon kytketään omaa sähköntuotantoa.

 6. Jos myyt sähköntuotannon ylijäämäsähkön markkinoille, tee sähköntuotannon ostosta sopimus haluamasi sähkönmyyjän kanssa.

 7. Varmista, että saat riittävän käyttöönopastuksen ja ohjeet laitteiston toiminnasta ja käytöstä.

 8. Ilmoita tai pyydä edustajaasi ilmoittamaan sähköntuotantolaitoksen tiedot Savon Voima Verkolle mikrotuotannon yleistietolomakkeella sekä toimita samalla meille laitteiston käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta kopio. Tämän jälkeen tarkistamme laitteiston turvallisen jakeluverkkoon kytkettävyyden annettujen tietojen ja laaditun käyttöönottotarkastuspöytäkirjan perusteella. Lisäksi ohjelmoimme sähkönmittauksen kaksisuuntaiseksi ja annamme laitteiston verkkoon kytkentäluvan.

Mikrotuotannon yleistietolomakkeet toimitetaan sähköpostiosoitteeseen pientuotanto@savonvoima.fi.

Aurinkosähköjärjestelmän periaatekuva

Aurinkosähköjärjestelmän periaatekuva

 1. Aurinkopaneelit (kennot)
 2. Liitäntärasia
 3. Invertteri (vaihtosuuntaaja)
 4. Erotuskytkin (turvakytkin)
 5. Talon ryhmäkeskus
 6. Talon sähköpääkeskus, jossa sijaitsee sähkön mittaus

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top