Tietosuojaseloste - Savon Voima

(päivitetty 6.4.2018)

Asiakkaidemme henkilötietojen oikeanlainen ja riskitön käsittely on meille tärkeää ja haluamme toimia tietosuojaan liittyvissä asioissa mahdollisimman läpinäkyvästi.

Tämän tietosuojaselosteen avulla kerromme keskeiset käytäntömme tietojen keräämisestä, käyttämisestä ja säilyttämisestä sekä tässä rekisterissä olevien rekisteröityjen oikeuksista.

Rekisteröidyillä tarkoitetaan asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Savon Voima Oyj, Y-tunnus 0171351-2
PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala
Puhelin: 017 223 111
Verkkopalvelu: www.savonvoima.fi

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa:

Olli Räsänen
Puhelin: 044 723 7241
Sähköposti: olli.rasanen@savonvoima.fi 

Savon Voima Oyj toimii rekisterinpitäjänä myös tytäryhtiölleen Savon Voima Salkunhallinta Oy:lle.

2. Rekisterin nimi

Savon Voima Oyj:n asiakasrekisteri. Rekisterin rekisteröityjä ovat Savon Voima Oyj:n (jatkossa Savon Voima) asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

Potentiaalinen asiakkuus syntyy tyypillisesti henkilön ilmaistua kiinnostuksensa Savon Voiman palveluita kohtaan asiakastilaisuuksissa, digitaalisissa palveluissa tai muun henkilökohtaisen kohtaamisen yhteydessä.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin pitämisen perusta

Savon Voima rekisterinpitäjänä tai sen sopimuksin valtuutetut henkilötietojen käsittelijät käyttävät asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolainsäädännön mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseksi
 • Tuotteiden ja palvelujen toimitus ja tuottaminen laadukkaasti
 • Sopimussuhteen mukaisten vastuiden hoito täsmällisesti
 • Maksujen vastaanotto, maksujen valvominen ja perintätoimet oikein kohdistuen
 • Tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja mainonta sekä etämyynti asiakastarpeeseen
 • Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen asiakashyödyn parantamiseksi

Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisiin perusteisiin kuten:

 • Sopimussuhteeseen rekisteröidyn ja Savon Voiman välillä
 • Savon Voiman oikeutettuun etuun mm. silloin, kun Savon Voima käyttää rekisteröidyn tietoja tuotteidensa ja palvelujensa markkinointiin tai käsittelee tietoja Savon Voima-konsernin sisäisesti tai palvelun tuottamiseen osallistuvan kolmannen tahon kanssa
 • Rekisteröidyn suostumukseen, kun rekisteröity on antanut suostumuksensa sähköiseen markkinointiin tai muuhun Savon Voiman erikseen pyytämään suostumukseen.

Lisäksi Savon Voiman henkilötietojen käsittely perustuu muihin pakottaviin, lakisääteiseen velvoitteeseen. Tällaisia lakeja ovat mm. sähkömarkkinalaki ja sitä täydentävät asetukset, energiatehokkuuslaki, kuluttajansuojalaki.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakastiedot:

 • nimi
 • henkilötunnus tai y-tunnus
 • asiakasnumero
 • yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • palvelukieli
 • mahdolliset yhteyshenkilöt tai edustajat
 • sähköisen suoramarkkinoinnin luvat ja markkinointikiellot
 • muut asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan (rekisteröity) suostumuksella saadut tiedot jotka ovat välttämättömiä sovitun palvelun toteuttamiseksi

Käyttökohteen tiedot:

 • osoitetiedot
 • kohteen käyttötarkoitus
 • lämmityksen riippuvuus sähköstä
 • energian kulutusennuste
 • mahdolliset pinta-ala ja tilavuustiedot
 • pientuotannon laitetiedot
 • verkkoon kytkeytymisen tila
 • liittymän tekniset tiedot
 • katkaisukriittisyys
 • kiinteistöjen älylaitteiden mittaus- ja ohjaustiedot

Sopimustiedot:

 • sopimuksen kohde
 • kestoaika
 • sopimushinnat
 • laskutusosoite
 • mahdollinen edustajatieto

Mittaustiedot:

 • energian kulutus
 • energian tuotanto
 • energian laatu

Laskutustiedot:

 • laskutuksen perusteet
 • maksukäyttäytyminen
 • pankkitiedot

Palvelutapahtumien tiedot:

 • tapahtuma-aika
 • tapahtuman syy
 • asiakaspuhelun nauhoitus

Asiakaskyselyjen tiedot:

 • palvelukokemukset

Nettikäyttäytyminen:

 • käytetyt palvelut
 • tilatut julkaisut
 • evästeet
 • aineistojen lataukset nettipalvelusta
 • sivujen selaustieto
 • selaintyyppi
 • ip-osoite

Markkinointitiedot:

 • osallistuminen kampanjoihin ja tapahtumiin

Muut asiakastiedot:

 • sähköautojen lataustiedot
 • kysyntäjoustopalvelujen laitteet, mittaus- ja ohjaustiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä, sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan tuotteiden tai palvelujen käytöstä.

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailujen, arvontojen ja puhelinmyynnin yhteydessä. Tietoja kerätään myös evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mahdollistamin menettelytavoin. Evästeiden käytöstä kerrotaan kunkin digitaalisen palvelun käyttöehtojen evästelauseessa.

Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään kontaktien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallentaa ja päivittää esimerkiksi Väestörekisterikeskuksen tai jonkin muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisteripitäjän rekisteristä.

Tietoja päivitetään myös sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta Savon Voiman lukuun toimivien vastaanottajien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain henkilötietolainsäädännön mukaisin menettelytavoin, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

8. Tietojen säilytys

Rekisteröidyn tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3. määriteltyjen tarpeiden toteuttamiseksi.

Lakiin perustuvista säilytysaikavelvoitteista merkittävin on kuluttaja-asiakkaan laskutuksen oikaisuvelvoite, joka määrittää tietojen säilytysajaksi kymmenen (10) vuotta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla tarpeellisilla teknisillä keinoilla, kuten esimerkiksi salauksella.

Tietoihin on käyttöoikeus vain Savon Voiman palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen sopimuksin valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Savon Voima edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista asiakastietojen salassapitoon.

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Savon Voiman käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

10. Rekisteröidylle aiheutuvan riskin hallinta

Henkilötietojen käsittelyssä Savon Voiman ehdottomana tavoitteena on käsitellä tietoja siten, ettei siitä aiheudu riskiä rekisteröidyille.

Tämä periaate lähtee jo Savon Voima -konsernin arvoista: Asiakas on tärkein ja Meihin voi luottaa. Haluamme olla asiakkaittemme luottamuksen arvoisia.

Riskienhallinnan toimenpiteisiin kuuluvat mm. säännöllinen riskien havainnointi, tietojen käsittelyyn liittyvä vaikutusten arviointi ja henkilöstön koulutus.

Tietoturvaloukkauksen sattuessa arvioidaan riski rekisteröidylle. Mikäli arvioidaan rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille syntyvän korkea riski, ilmoitetaan loukkauksesta ensi tilassa rekisteröidylle.

11.  Rekisteröidyn oikeudet

11.1. Oikeus saada pääsy tietoihin ja tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös paperisessa tai yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa ja tarkastaa tässä selosteessa kuvatut, omat tietonsa. Tiedot saa kohdassa 12. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti.

11.2. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen oikaisuun toimittamalla puutteelliset tai virheelliset tiedot selvityksineen kohdassa 12. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti. Mikäli rekisteröidyllä on käytössään Savon Voiman tarjoama sähköinen palvelukanava, voi hän päivittää omia tietojaan palvelujen mahdollistamissa rajoissa.

Rekisteröidyllä on myös oikeus käsittelyn rajoittamiseen sitä pyytäessään, kunnes tiedot on saatettu ajan tasalle.

11.3. Oikeus tietojen siirtoon

Rekisteröidyllä on oikeus itse antamiensa tietojen siirtoon toiseen järjestelmään. Energiamarkkinoilla palvelut edellyttävät aina sopimuksen tekemistä, jossa yhteydessä tarvittavat tiedot syntyvät uuteen järjestelmään.

Siirtopyyntö voidaan esittää kohdassa 12. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti.

11.4. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Poistaminen on mahdollista kuluttaja-asiakkaan tapauksessa aikaisintaan 10 vuoden kuluttua sopimuksen päättymisestä johtuen Savon Voiman velvollisuudesta laskutuksen korjaamiseen edellä mainitulta ajanjaksolta.

Poistopyyntö voidaan esittää kohdassa 12. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti.

11.5. Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa mukaan lukien profilointi

Digitaalisissa palvelukanavissa on mahdollista, että rekisteröidyn antamien tietojen perusteella tarkistetaan automaattisesti esimerkiksi sopimuskelpoisuutta.

Automaattista käsittelyä ja sen mukaista päättelyä käytettäessä rekisteröidyllä on sitä oikeus vastustaa, mikäli menettely ei ole välttämätön sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten.

Tällaisissa tapauksissa kerrotaan rekisteröidylle vaihtoehtoiset tavat edetä asiansa hoitamisessa muilla kanavilla.

11.6. Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus antaa suostumuksensa sähköiseen markkinointiin ja kieltää se, milloin tahansa. Tämä voidaan tehdä kohdassa 12 kerrottujen yhteystietojen lisäksi Savon Voiman sähköisten palvelujen kautta omien tietoja päivittämällä tai sähköisen uutiskirjeen kieltolinkin avulla.

11.7. Oikeus vastustaa evästeiden käyttöä

Savon Voiman digitaalisten palvelujen yhteydessä käytämme evästeitä. Palvelujen käyttöehdoissa on kerrottu evästeiden käytön estämisestä ja sen vaikutuksesta palveluun.

11.8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti, hänellä on oikeus valittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Käyntiosoite: Ratapihantie 9 (6 krs.), 00520 Helsinki
Postiosoite: PL800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 566 6700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

12. Yhteydenotot

Rekisteröity voi oikeuksiensa toteuttamiseksi olla aina yhteydessä Savon Voiman asiakaspalveluun seuraavien yhteyksien kautta:

Puhelin: 017 224 400
Sähköposti: asiakaspalvelu@savonvoima.fi
Käyntiosoite: Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala

Rekisteröidyn kannattaa varautua luotettavalla tavalla todistamaan henkilöllisyytensä.

Savon Voima toteuttaa asiakkaan pyynnön viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön saamisesta ja pyytäjän tunnistamisesta, ellei ole erityistä syytä pidentää vastausaikaa.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top