Savon Voima -konsernin osavuosikatsaus

Julkaistu 02.10.2015 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voima -konsernin liikevaihto oli 122,7 miljoonaa euroa (viime vuonna vastaavana ajanjaksona 123,4 miljoonaa euroa). Liikevaihdon 0,6 prosentin lasku edellisen vuoden vastaavasta jaksosta johtui normaalia lämpimämmästä kevättalvesta ja energian hinnan laskusta. Konsernin liikevoitto oli 9,1 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavana jaksona oli 19 miljoonaa euroa. Liikevoiton lasku johtuu volyymin ja hintojen laskun lisäksi tammikuun tykkylumiongelmien aiheuttamista tappioista. Katsauskauden voitto verojen ja rahoituskulujen jälkeen oli 6,9 miljoonaa euroa (15,5).

Savon Voiman mittava investointiohjelma jatkuu ja tälle vuodelle ennakoidut investoinnit ovat 53,5 miljoonaa euroa, josta oli elokuun loppuun mennessä toteutunut 29,4 miljoonaa euroa (35,0).

Konsernin toimitusjohtajana aloitti 1.8.2015 alkaen KTM Arto Sutinen. Savon Voima -konsernin palveluksessa oli tämän katsauskauden aikana keskimäärin 182 henkilöä (177).

Savon Voima -konsernin muodostavat emoyhtiö Savon Voima Oyj sekä tytäryhtiöt Savon Voima Verkko Oy ja Savon Voima Salkunhallinta Oy. Tärkeimmät osakkuusyhtiöt ovat Kymppivoima Oy ja Kymppivoima Hankinta Oy.

Toimintaympäristö

Aikaväli tammi-elokuu oli hieman edellistä vuotta kylmempi viileästä kesästä johtuen ja lämpötilariippuvan energian tarvetta kuvaava lämmitystarveluku oli lämpimästä talvikaudesta johtuen 4,8 prosenttia edellistä vuotta ja 21,4 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvoa pienempi.

Tammi-elokuun sähkön keskimääräinen tukkuhinta oli Pohjoismaiden systeemihinnan osalta 21,06 €/MWh, yli neljänneksen vuodentakaista matalampi. Suomen sähkön tukkuhinta tammi-elokuussa oli keskimäärin 29,05 €/MWh, sekin 18 prosenttia vuodentakaista matalampi.

Liiketoiminta-alueet

Sähkön myyntivolyymi oli laskussa edellisvuodesta noin 7 prosenttia. Kuluttajamyynnin volyymi pysyi edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla, mutta yritysmyynnin asiakkaat käyttivät vertailujaksolla sähköä edellisvuotta vähemmän mikä vaikutti myynnin kokonaisvolyymin laskuun. Savon Voiman sähkönmyynnin keskihinta on laskenut markkinahintojen laskun myötä. Laskevia markkinahintoja kyettiin hyödyntämään, eikä ajoittain suureksi kasvanut aluehintaerokaan aiheuttanut yllätyksiä. Toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta lisääntyneiden uusasiakashankinta- ja markkinointiprosessien kehittämiskustannusten vuoksi. Liikevoitto kasvoi tästä huolimatta selvästi.

Alkuvuosi oli poikkeuksellisen lämmin, joka pienensi oletettua kaukolämmön myyntiä. Toteutunut kaukolämmön ja höyryn myynti oli kuitenkin kokonaisuutena tammi-elokuussa 7 GWh edellisvuoden vertailujaksoa suurempi, johtuen Joroisten Energialaitoksen hankinnan myötä kasvaneesta kaukolämpöliiketoiminnasta. Toteutunut lämmön myynti tarkastelujaksolla oli kokonaisuudessaan 372 GWh. Kotimaisten polttoaineiden osuus oli yli 95 prosenttia lämmön tuotannon polttoaineista. Liiketoiminnan liikevoitto oli edellistä vuotta parempi, mihin vaikutti lämmön tuotantoon tarvitun öljyn määrän väheneminen ja toisaalta öljyn edellisen vuoden vertailujaksoa alhaisempi hinta. Liikevoiton parantumiseen edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden vaikuttivat osaltaan myös alkuvuodesta loppuunsaatetut Nilsiän ja Juankosken biolämpökeskusinvestoinnit ja tuotannon energiatehokkuuden parantuminen.

Toukokuussa tehtiin päätös 3 MW pellettilämpökeskuksen ja sen yhteyteen rakennettavan 2 MW varakattilan hankkimisesta Joroisten kaukolämmöntuotantoon. Lämpökeskuksen maanrakennustyöt aloitettiin elokuussa. Kesän aikana käynnistyivät myös Pielaveden 4 MW biolämpökeskuksen sekä Pieksämäen 12,8 MW sekä Varpaisjärven 3 MW kevyellä polttoöljyllä toimivien huippu- ja varalämpökeskusten rakentaminen. Vanhoja lämpökeskuksia purettiin kesän aikana Nilsiässä ja Varpaisjärvellä. Iisalmen voimalaitoksen savukaasujen pesu- ja lämmön talteenottoinvestoinnin rakennustyöt etenivät kesän aikana päälaiteasennusvaiheeseen. Tavoitteena on saada meneillään olevat investoinnit käyttöönotettua ja tuotantoon ennen tulevaa talvikautta.

Sähköntuotannon liiketulos oli tappiollinen alhaisesta sähkön markkinahinnasta johtuen. Konsernin omien tuotantolaitosten sähkön tuontantomäärä oli tammi-elokuussa 304 GWh, mikä vastaa edellisvuoden vastaavan jakson tuotantoa. Oman vastapainetuotannon määrä oli 49 GWh, joka on 21 GWh edellisen vuoden vertailujaksoa suurempi. Vesivoiman tuotantovolyymi oli tammi-elokuussa 86 GWh, mikä on 40 prosenttia edellisen vuoden tuotantoa suurempi. Tuotannon kasvuun ovat osaltaan vaikuttaneet kaksi Joroisten Energialaitoksen hankintaan sisältynyttä vesivoimalaitosta sekä tarkastelujakson suuri sademäärä. Kymppivoima Oy:n kautta omistetuilla tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä tammi-elokuussa 170 GWh, joka on noin 21 prosenttia edellisen vuoden vertailujaksoa pienempi.

Alkuvuonna Savon Voima Verkko Oy:n liiketoiminnassa ongelmia aiheuttivat lumikuormista johtuvat sähkökatkot, jotka aiheuttivat korjaus- ja vakiokorvauskustannuksina yli viiden miljoonan euron kustannukset. Häiriöt pienensivät myös Energiaviraston valvontamallin mukaista verkkotoiminnan kohtuullista tuottoa liki kymmenen miljoonaa euroa. Sähkön siirtomäärä oli elokuun lopussa 87 GWh suurempi kuin viime vuonna, ollen 1446 GWh. Kaupunkikeskusten ulkopuolella rakentaminen on heikentynyt ja se näkyy uusien sähköliittymien vähyytenä. Sähköverkon investoinnissa toiminta on kohdistettu suurimmaksi osaksi toimitusvarmuutta parantaviin kohteisiin ja se etenee suunnitellusti.

Arvio loppuvuoden kehityksestä

Konsernin kaikki liiketoiminnot ovat vahvasti riippuvaisia sääoloista ja energian kysyntävaihtelusta, johon vaikuttaa talvikauden lämpötila. Myynti- ja tuotantoliiketoiminnat ovat lisäksi riippuvaisia tukkusähkön markkinahinnasta, johon vaikuttavat kysynnän lisäksi polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintakehitys sekä Norjan ja Ruotsin vesi- ja lumitilanne. Tukkusähkön hintakehityksen ennustettavuutta ovat vaikeuttaneet entisestään erilaisten tukimekanismien myötä voimakkaasti lisääntynyt uusiutuvan energian tuotanto, jonka määrä itsessään on riippuvainen säätekijöistä, sekä epävarmuus Venäjän sähköntuonnin määrästä.

Sähköverkkotoiminnan tulosta heikentävät tammikuun tykkylumiongelmien aiheuttamat korjauskustannukset ja asiakkaille sähkönjakelun keskeytymisestä maksettavat korvaukset. Sähköntuotannon tulos jää heikoksi johtuen tukkusähkön alhaisesta hintatasosta sekä eräiden tuotanto-osuuksien ilmeisestä alaskirjaustarpeesta. Savon Voima omistaa Kymppivoima Oy:n kautta osuuksia hiili- ja öljylauhdevoimalaitoksista, joiden todennäköinen sulkeminen aiheuttaa kertaluonteisen alaskirjaustarpeen kuluvan vuoden tilinpäätökseen.

Näillä olettamilla vuoden 2015 tuloksen arvioidaan olevan edellistä vuotta huonomman.

Lataa tästä osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (pdf)

Lisätietoa

Arto Sutinen Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj Puhelin 044 703 3130

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top