Savon Voima varautuu ilmastonmuutokseen vesivoiman tuotannossa

Julkaistu 07.12.2016 - Kategoriassa Tiedote

Ilmastonmuutoksen aiheuttamia seurauksia, sidosryhmäodotuksia sekä keinoja sopeuttaa Pohjois- ja Etelä-Savon vesivoiman tuotantoa muuttuvaan toimintaympäristöön on tutkittu kahden diplomityön voimin. Sosiaaliset ja ympäristövaikutukset otetaan jatkossa entistäkin painokkaammin huomioon Savon Voiman vesivoiman tuotannon kehittämisessä.

Vesistösäännöstelyyn kohdistuvia sidosryhmäodotuksia sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesivoiman toimintaympäristöön kartoitettiin Roy Snellmanin diplomityössä (Aalto-yliopisto, Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma). Asiantuntijahaastattelujen sekä Suomen ympäristökeskuksen ilmastonmuutosselvitysten pohjalta oleellisimmiksi muutoksiksi tunnistettiin virtaamien vuodenaikaisvaihtelujen voimakas kasvu, johon voidaan sopeutua muuttamalla säännöstelykäytäntöjä. Tarkemman virtaamaennusteiden ja sopeutumiskeinojen laskennallisen tarkastelun toteutti diplomityössään Jani Lönnqvist (Tampereen teknillinen yliopisto, Sähkötekniikan DI-ohjelma).

Alueen virkistyskäyttäjille tai maanviljelijöille ei Snellmanin selvityksen perusteella aiheudu oleellista haittaa säännöstelystä, ja ilmastonmuutoksen vaikutukset vesistöjen virkistyskäyttöön voivat olla jopa positiivisia. Sopeutuvalla säännöstelyllä voidaan lisäksi vähentää ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia vesiluonnolle, joita ovat muun muassa rantaeroosion lisääntyminen sekä haitat kevätkutuisille kaloille. Toisaalta vesistöjen säännöstelyn koetaan aiheuttavan haittaa kalastolle ilmastonmuutoksesta riippumatta.

Molempien töiden tuloksia tullaan hyödyntämään kehitettäessä Savon Voiman vesivoiman tuotantoa tulevaisuudessa. Tavoitteena on sopeuttaa tuotanto muuttuviin olosuhteisiin parhaalla mahdollisella tavalla ottaen huomioon luontovaikutukset sekä eri sidosryhmien tarpeet ja toiveet. Tulevina vuosina Savon Voima Oyj selvittää myös keinoja lieventää vesistösäännöstelyn haitallisia vaikutuksia kalakantoihin. Toimet ovat osa laajempaa kestävän yhteiskunnan hyväksi tehtävää työtä, jota Savon Voima edistää myös muun muassa syksyllä tehdyn Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen keinoin.

Lisätietoja

  • Juha Räsänen, kunnossapitopäällikkö, Savon Voima Oyj, p. 044 723 7181, etunimi.sukunimi@savonvoima.fi
  • Roy Snellman, p. 044 205 4842, etunimi.sukunimi@aalto.fi

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top