Sähköverkko

Savon Voima Verkko Oy - säävarman sähköverkon maakaapelointi

Säävarma sähköverkko -hanke ja sähköverkkojen ympäristövaikutukset

Säävarma sähköverkko -hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Käytännössä rakennamme vuosittain yli 1 000 kilometriä uutta sähköverkkoa, josta osan toteutamme maakaapelina ja osan ilmajohtorakenteisena.

Sähköverkkojen ympäristövaikutukset ovat tärkeä osa sähköverkkojen suunnittelua ja komponenttivalintaa. Meneillään oleva mittava investointiohjelma mahdollistaa myös ympäristönäkökohtien entistä kattavamman huomioimisen sähköverkkorakentamisessa. Tämä tarkoittaa pinta- ja pohjavesien suojelun lisäksi myös muiden luonto- ja kulttuuriarvojen järjestelmällistä huomioimista sekä tarkoituksenmukaisen maankäytön edistämistä.

Maankäyttö

Ilmajohtorakentaminen on merkittävä osa maaseudulla toteutettavaa säävarma sähköverkko -hanketta. Maaseudulle suunnitellut ilmajohdot pyrimme sijoittamaan teiden varsille, jolloin viankorjuu nopeutuu ja samalla tieturvallisuutta lisäävä näkemäalue laajenee. Teiden varsille sijoitettujen johtojen maisemavaikutukset ovat myös metsän keskelle rakennettavia johtoja vähäisemmät.

Pohjavesialueilla olevat komponentit

Pohjavesialueilla olevat sähköverkon komponentit eivät saa vaarantaa pohjavesien laatua. Tästä syystä korvaamme kaikki pohjavesialueilla olevat riskikomponentit nykyaikaisilla ratkaisuilla säävarman sähköverkon rakentumisen yhteydessä. Esimerkkejä näistä ovat pohjavesialueilla olevien pylväsmuuntamoiden korvaaminen puistomuuntamoilla.

Vesistöt

Siirrämme ranta-alueilla kulkevat sähköverkot lähistöllä olevien teiden varsille joko ilmajohto- tai maakaapelirakenteilla. Samassa yhteydessä sijoitamme harkiten vesistöjen välittömässä läheisyydessä olevat muuntamot kauemmaksi vesistöistä. Varustamme tarvittaessa tai asiakkaiden tekemien havaintojen perusteella linnustolle tärkeiden vesistöjen läheisyydessä riskipaikoilla sijaitsevat sähköjohdot lintupalloilla tai merkkilipuilla.

Vierimetsänhoitoa - Savon Voima Verkko

Menettelytapojen tarkentaminen

Olemme päivittäneet ympäristö- ja jäteohjeistukset vastaamaan nykyisiä toimintamalleja. Ohjeistuksilla takaamme laadukkaan toiminnan, ja niiden avulla varmistamme myös projekteja toteuttavien urakoitsijoiden sitoutumisen haluttuihin toimintatapoihin. Osana päivitettyjä toimintamalleja katselmoimme toimialueemme 40 sähköasemaa sähköturvallisuuden ja ympäristövaikutusten näkökulmasta.

Menettelytapojen tarkentamiseen liittyy olennaisesti myös pohjavesialueilla sattuvat onnettomuustapaukset, joissa muuntajaöljy voi aiheuttaa riskin maaperälle ja pohjavedelle. Kunnostustöiden välittömän aloittamisen jälkeen toteutamme vahinkotapausten jälkihoidon nykyisen toimintamallin mukaan aina ulkopuolisen asiantuntijan valvonnassa pohjavesialueilla ja niiden ulkopuolella.

Johtoalueiden vierimetsien hoito

Teemme sähköjohtojen vierimetsien hoitoa keskijänniteverkossa noin 500 kilometrin matkalla vuosittain. Tällä tavoin pyrimme vähentämään etenkin tykkylumen aiheuttamia sähkökatkoja ja vikoja. Metsissä toteutamme taimikonhoitoa ja harvennuksia noin kymmenen metrin matkalla johtoaukean reunasta. Vuoden 2015 aikana aloitimme kahden pilottikohteen hakkuut ja suunnittelimme menetelmät, joilla vierimetsien hoito voidaan ottaa osaksi jokapäiväistä toimintaamme. Aloitimme myös riskipuiden poistamisen maanomistajien luvalla kunnossapitoraivausten yhteydessä.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top