Energiatehokkuus osana toimintaa

Savon Voima -konserni on kaikkien liiketoimintojen osalta liittynyt energiatehokkuussopimusjärjestelmään. Sitouduimme vapaaehtoisesti noudattamaan toimenpideohjelmaa, jonka avulla lisäämme energiatehokkuutta niin omassa toiminnassamme kuin asiakkaiden energiankäytössä.

Tavoitteenamme on ollut edesauttaa asiakkaitamme säästämään erilaisilla toimilla 9 prosenttia omasta energiankäytöstään vuoden 2016 loppuun mennessä 2008–2016 kestäneellä energiatehokkuussopimuskaudella.

Asiakkaiden energiankäytön tehostamisen osalta toiminnan pääpaino oli vuonna 2016 asiakkaan henkilökohtaisessa ja sähköisten palvelukanavien kautta tapahtuvassa energiansäästöneuvonnassa. Lähikirjastojen kanssa yhteistyö jatkui energiankulutus- ja pintalämpömittareiden lainaamisena, ja asiakaslehdessä julkaisimme neuvontaa tukevia artikkeleita kodin sähkö- ja lämpöenergian käyttöön ja säästöön liittyvistä aiheista. Lisäksi jatkoimme kehitystyötä uusien palveluiden ja tuotteiden osalta, joiden avulla asiakkaan on mahdollista tehostaa omaa kaukolämmön käyttöään.

Asiakkaan sähköisten Priwat-palveluiden energiankäytön raportointipalveluun oli vuoden 2016 loppuun mennessä rekisteröitynyt 19 482 käyttäjää. Käyntikertoja energiankäytön raportointipalvelussa oli vuoden 2016 osalta 119 083 kpl.

Pintalämpömittari

Lähikirjastojen kanssa yhteistyö jatkui sähkönkulutusmittareiden ja rakennusten lämpövuotojen mittaamiseen käytettävien pintalämpömittareiden lainaamisena. Mukana oli 13 kunnan 21 lähikirjastoa ja kirjastoautoa. Mittareiden asiakaslainaamisia oli 280 kpl.

Asiakaslehti toimi merkittävänä kanavana energiansäästön ajankohtaisasioissa. Vuodenaikoihin sopivia kodin sähkö- ja lämpöenergiankäyttöä ja säästöä tukevia artikkeleita julkaistiin yhteensä 11 kpl.

Vuonna 2016 otettiin käyttöön automaattinen asiakkaan kaukolämmön sopimustehon tarkastaminen. Tämän avulla asiakkaan tekemät tehostamistoimet omassa lämmönkäytössä vaikuttavat automaattisesti asiakkaan sopimustehoon ja tätä kautta tehomaksuun.

Vuoden 2016 aikana käynnistettiin kaukolämpöasiakkaan energia-analyysipalvelu ja analyysejä tehtiin vuonna 2016 yhteensä 7 kappaletta. Energia-analyysissä selvitetään mm. asiakkaan lämmönkäytön historiatietojen avulla mahdollisia energiankäytön tehostamistoimia. Lisäksi analyysin yhteydessä tarkastetaan asiakkaan kaukolämpölaitteiden kunto ja toiminta.

Kaikkien kaukolämpöasiakkaiden kaukolämpölaitteiden toimintaa seurataan jatkuvasti kaukolämpöveden jäähtymän kautta. Asiakkaan kaukolämpölaitteissa huonosti jäähtyvä kaukolämpövesi viittaa yleensä jonkinasteiseen toimintahäiriöön asiakkaan kaukolämpölaitteissa, mikä voi johtaa asiakkaalla turhaan lämmön käyttöön. Huonosta kaukolämpöveden jäähtymästä ollaan asiakkaaseen yhteydessä ja neuvotaan mahdollisen vian selvityksessä.

Oman toiminnan tehostamisen pääpaino keskittyi hajautetun sähköntuotannon verkkoon liittämiseen ja osaamisen syventämiseen. Oman energiantuotannon osalta energiatehokkuus kehittyi pääasiassa investointien kautta.

Sähkön mikrotuotannon sähköverkkoon kytkentä ja sähkönmyynnin kiinnostus lisääntyi edellisvuoteen verrattuna merkittävästi. Kiinnostuksen kohteena oli pääasiassa pienen aurinkosähköjärjestelmän hankinta, jolla voi korvata osan ostosähköstä ja myydä mahdollisen ylijäämäsähkön markkinoille. Vuonna 2016 jakeluverkkoomme kytkettiin 88 uutta aurinkosähköjärjestelmää, yhteisteholtaan 344 kWp. Jakeluverkkoomme on kytketty yhteensä 159 aurinkosähköjärjestelmää, yhteisteholtaan 650 kWp.

Merkittävimmät oman tuotannon energiatehokkuutta parantaneet investoinnit vuonna 2016 olivat Pieksämäen voimalaitoksen savukaasupesuri lämmön talteenotolla sekä Iisalmen voimalaitoksen kattilasalin tuloilman lämmitys hukkalämmöllä. Pieksämäen voimalaitoksen savukaasujen lämmön talteenotolla saavutetaan noin 20 000 MWh:n säästö polttoaineissa, joka vastaa noin 1 100 omakotitalon vuosittaista lämmöntarvetta. Iisalmen voimalaitoksen hukkalämmön tehokkaammalla hyödyntämisellä saavutetaan noin 1 500 MWh:n säästö, joka taas vastaa noin 90 omakotitalon vuosittaista lämmöntarvetta.

Oman energiantuotannon energiatehokkuutta kehitettiin lisäksi yksittäisten vanhojen laitteiden, kuten esimerkiksi pumppujen korvaamisella paremman hyötysuhteen pumpuilla. Lisäksi raskaan polttoöljyn korvaaminen kevyellä polttoöljyllä osalla öljylämpökeskuksista on vähentänyt omakäyttölämmön kulutusta, koska kevyttä polttoöljyä ei tarvitse säilytyksen aikana lämmittää kuten raskasta polttoöljyä.

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus 2017–2025

Liityimme Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiapalvelujen uuteen toimenpideohjelmaan kaudelle 2017–2025, tavoitteena saavuttaa 6 prosentin (4 870 MWh) sähkönsäästö sähkönsiirron, jakelun ja oman toiminnan tehostamisessa. Lisäksi energiapalveluiden toimenpideohjelmaan liityttiin kaukolämmön jakelun ja siirron osalta, tavoitteena saavuttaa 6 prosentin säästö kaukolämpöverkkojen hukkalämmön (tavoite 4 500 MWh) ja kaukolämmön pumppaussähkön (90 MWh) osalta.

Lisäksi liityimme oman kaukolämmön ja sähköntuotannon osalta uudelle kaudelle 2017–2025 energiantuotannon toimenpideohjelmaan. Primäärienergian käytölle asetettiin sopimuskaudelle 3 prosentin (27 000 MWh) säästötavoite sekä sähköntuotannon tehostumiselle vesivoiman osalta 1 500 MWh:n tavoite, joka vastaa noin 1,5 prosenttia vesivoiman sähköntuotannon määrästä.

Uusi sopimuskausi on jatkoa vuonna 1998 alkaneelle ja 2008 jatketulle energiatehokkuussopimustoiminnalle. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vapaaehtoiset sopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Kattavalla ja tuloksekkaalla sopimustoiminnalla velvoitteet on jatkossakin mahdollista saavuttaa Suomessa ilman erillistä uutta lainsäädäntöä.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top