Sähköntuotanto

Vesivoima

Savon Voima Oyj:n 11 vesivoimalaitoksella tuotetun sähkön tuotantomäärä oli 89,6 MWh vastaten suunniteltua tuotantotasoa. Edeltäneeseen vuoteen verrattuna tuotantomäärää pienensi Sälevän voimalaitoksen elo–marraskuulle ajoitettu paikallisautomaation ja turbiinikoneiston saneerauksen vaatima tuotantoseisokki. Salahmin voimalaitoksen ohijuoksutus- ja säännöstelypadon korjaus toteutettiin aikataulun mukaisesti heinä–elokuussa.

Lupaehtojen mukaiset kalaistutukset toteutettiin täysmääräisesti viranomaisen hyväksymän istutussuunnitelman mukaisesti. Vesistösäännöstely toteutettiin suunnitellusti lupaehtojen rajoissa ilman luparajojen ylityksiä tai alituksia.

Teetimme vuonna 2016 myös kaksi diplomityötä vesivoimasta ja ilmastonmuutoksesta, joissa selvitettiin Ilmastonmuutoksen aiheuttamia seurauksia, sidosryhmäodotuksia sekä keinoja sopeuttaa vesivoiman tuotantoa muuttuvaan toimintaympäristöön. Tavoitteena on ottaa sosiaaliset ja ympäristövaikutukset jatkossa entistäkin painokkaammin huomioon kehittäessämme Savon Voiman vesivoiman tuotantoa.

Tuulivoima, ydinvoima ja pientuotanto

Tuulivoiman tuotantomäärä vuonna 2016 oli 11 GWh. Kemin Ajoksen tuulivoimapuistossa sähköntuotanto lopetettiin vuoden 2016 alkujaksolla.

Savon Voiman pientuottajilta hankkiman sähkön määrä pysyi edellisvuoden tasolla ollen noin kaksi gigawattituntia.

Uusiutuvan hajautetun energiantuotannon innoittamana Savon Voima aloitti aurinkosähköjärjestelmien myymisen asiakkailleen keväällä 2016. Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita aurinkosähköjärjestelmiä kokonaistoimituksina, ostamme aurinkosähköjärjestelmillä tuotettua sähköä sekä kehitämme sähköisiä palveluita kannustamaan aurinkoenergian tehokasta käyttöä. Vuonna 2016 jakeluverkkoomme kytkettiin 88 uutta aurinkosähköjärjestelmää, yhteisteholtaan 344 kWp. Jakeluverkkoomme on kytketty yhteensä 159 aurinkosähköjärjestelmää, yhteisteholtaan 650 kWp.

Päästökauppa

Päästökauppa on järjestelmä, jonka avulla pyritään EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteen saavuttamiseen. Savon Voima Oyj:ssa päästökaupan piiriin kuuluvat Iisalmen ja Pieksämäen voimalaitokset sekä kyseisten paikkakuntien kaukolämpöverkkoihin kuuluvat pienemmät vara- ja huippulämpökeskukset.

Vuodelle 2016 Savon Voima Oyj saa maksuttomia päästöoikeuksia yhteensä 44 901 EUA, ja toteutuneet päästöt olivat 116 520 tCO2 (110 609 tCO2 vuonna 2015). Alijäämän kattamiseksi päästöoikeuksia ostettiin käytettäväksi vuoden 2016 palautuksiin 60 000 EUA. Sähköntuotannolle ei maksuttomia päästöoikeuksia enää tällä päästökauppakaudella myönnetä, jolloin sähköntuotannolle aiheutuvat kustannukset päästökaupan johdosta ovat noin 192 000 €. Päästöoikeustarvetta pyritään vähentämään muun muassa puuperäisten polttoaineiden käyttöä lisäämällä ja parantamalla laitosten hyötysuhdetta.


LÄMMÖN- JA SÄHKÖNTUOTANNON PÄÄSTÖJEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS (tuhatta kg)

Lämmön- ja sähköntuotannon päästöjen kokonaismäärän kehitys


Sähkön tuotantotuki ja alkuperätakuu

CHP:n eli yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon sähköntuotanto oli vuonna 2016 noin 60 GWh ollen noin 14 % edellisvuotta pienempi. Iisalmen ja Pieksämäen voimalaitoksilla metsähakkeella tuotetusta sähköstä Savon Voima tulee saamaan syöttötariffitukea yhteensä noin 228 000 €. Tuotantotuki muuttui maaliskuussa 2016 turpeen veron muutoksen myötä 18 euroon/MWh aiemmin vallinneen tuen 15,87 €/MWh sijaan. Tukea maksetaan metsähakkeella tuotetusta sähköstä.

Sähkön alkuperätakuita tuotimme vuonna 2016 Pohjois-Savossa 11 vesivoimalaitoksella ja puuperäisillä polttoaineilla Iisalmen ja Pieksämäen sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalaitoksilla sekä tuotanto-osuusvoimalaitoksilla muualla Suomea. Alkuperätakuita vuonna 2016 tuotettiin 188 727 MWh. Alkuperätakuiden myynti Ofcem järjestelmään UK:hon lopetettiin ja kaikki alkuperätakuut käytettiin Savon Voiman sähkönmyynti asiakkaiden alkuperän varmistamiseen.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top