Henkilöstö

Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 178 ja vuoden lopussa 179, joista vakituisia 172. Henkilöstöstä 30 prosenttia on naisia ja esimiehistä heitä oli 17 %. Vakituisen henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli 46 vuotta ja keskimäärin palvelusaikaa Savon Voimalla oli 16,5 vuotta. Keskimäärin Savon Voimalta eläköidyttiin 63 vuoden iässä.

Henkilöstöjohtamisen strategisina lähtökohtina pidämme olettamuksia, että:

  • ihmisten monipuolisella osallistumisella saavutetaan kilpailuetuja.
  • hyvällä henkilöstöjohtamisella edistetään organisaation strategioiden toteutumista. Myös organisaation strategialla edistetään henkilöstön oppimista.

Henkilöstöä koskevat strategiset painopisteet 20162020

  • Vahvistamme osaamistamme suunnitelmallisen koulutuksen ja tehtäväkierron sekä harkittujen rekrytointien avulla.
  • Kehitämme aktiivisesti keinoja käydä avointa vuoropuhelua toiminnan kehittämisestä ja tavoitteiden edistämisestä.

Yhdessä haluamme rakentaa työyhteisöä, joka vahvistaa:

  • Asiakassuuntautuneisuutta
  • Avoimuutta ja dialogisuutta työyhteisössä
  • Asioihin tarttumista ja aikaansaavuutta
  • Tulevaisuuteen suuntautumista
  • Kehityskykyisyyttä

Työjärjestelyillä lisätään hyvinvointia

Viime vuosina yhteisesti sovituilla työjärjestelyillä, kuten etätyö- ja osa-aikaeläkejärjestelyillä on onnistuneesti lisätty henkilöstön jaksamista. Savonvoimalaisista noin 15 % työskenteli viikottain säännöllisessä etätyössä.

Osaaminen ja uusiutuminen on tärkeää

Henkilöstön eläköityminen näkyy vaihtuvuudessa ja uusia savonvoimalaisia rekrytoitiin viime vuonna peräti 19. Nettovaihtuvuus oli kuitenkin negatiivinen, ollen -1 (tulovaihtuvuus–lähtövaihtuvuus). Vuosien 2018–2022 välillä henkilöstöstä 18 % saavuttaa lakisääteisen eläkeiän.

Vuosittain palkkaamme nuoria niin sanottuihin Kipinä-kesätyöpaikkoihin monenlaisiin tehtäviin. Viime vuonna Kipinä-nuoria oli palveluksessamme 22.

Henkilöstökoulutusten painopisteinä olivat mm. asiakasviestintätaitojen kehittäminen, viestintäkoulutus sekä erityisesti uusiin yhteisötyökaluihin liittyvää käyttökoulutus. Turvallisuuskoulutuksiin osallistui 54 % henkilöstöstä ja sitä järjestettiin yhteensä 1088 tuntia vuoden aikana. Olimme mukana valtakunnallisessa JÄÄTYVÄ 2017 -suurhäiriöharjoituksessa. Lokakuussa järjestetyssä harjoituksessa keskityttiin vakavan sääilmiön aiheuttamaan laaja-alueiseen ja pitkäkestoiseen sähkön kanta- ja jakeluverkkojen häiriötilanteen hoitamiseen ja eri tahojen yhteistyön kehittämiseen vakavan suurhäiriön aikana. Käytännön harjoitus kesti kaksi päivää, mutta sen suunnittelu ja valmistelu eri osapuolien kesken aloitettiin jo vuonna 2016. Harjoitus oli onnistunut ja lopputuloksena syntyi useita havaintoja ja parannusehdotuksia valtakunnallisen varautumisen ja yhteistyön kehittämiseksi.

Tuottavan työn perusta on turvallinen ja terveellinen työympäristö

Nolla tapaturmaa -tavoite ei toteutunut, joskin yksi yli yhden työpäivän poissaolon aiheuttanut työtapaturma oli edellisvuotta vähäisempi määrä (3). Tapaturmataajuus eli vähintään yhden työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien määrä miljoonaa tehtyä työtuntia kohden oli 3,3. Turvallisuushavaintoja tehtiin ennätysmäärä, 349 kappaletta. Sairauspoissaoloprosentti oli viime vuonna 3,2 % (3,4 %). Henkilöstöstä hieman vajaalla puolella (49,4 %) ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja viime vuonna.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top