Ympäristöpolitiikka

Savon Voima Oyj:n toiminnan keskeinen päämäärä on tarjota energiapalveluja, jotka edistävät toiminta-alueen, sen asukkaiden, elinkeinoelämän ja ympäristön hyvinvointia.

Toiminnassamme huomioimme tuotannon, jakelun ja energian loppukäytön ympäristönäkökohdat. Tavoitteenamme on kestävä energiahuolto sekä asiakkaiden tarpeita vastaavien, aiempaakin ympäristöystävällisempien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen ja tuottaminen. Tähtäämme kotimaiseen tai hiilineutraaliin energiantuotantoon sekä edistämme hajautettua sähköntuotantoa.

Toimintaamme ohjaavia keskeisiä ympäristöpäämääriä ovat:

 • Nolla ympäristövahinkoa
 • Kehitämme energiatehokkuutta sekä omassa että asiakkaidemme toiminnassa. Kannustamme ja opastamme asiakkaitamme energiansäästöön.
 • Kehitämme uusiutuvia energiaratkaisuja, ja luomme edellytyksiä uuden puhtaamman teknologian käyttöönotolle asiakkaiden arjessa.
 • Kotimaisten polttoaineiden käytön lisäämisellä korvaamme energiantuotantomme fossiilisia tuontipolttoaineita.

Toimintaamme ohjaavia keskeisiä toimintaperiaatteita ovat:

 • Arvioimme toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia, kehitämme niiden hallintaa ja edistämme toiminnan myönteisiä ympäristövaikutuksia. Suosimme toiminnassamme mahdollisimman vähän ympäristöä rasittavia, kustannustehokkaita ratkaisuja.
 • Vesivoimalaitoshankkeissa huomioimme ympäristön ja teemme yhteistyötä vaikutusalueen asukkaiden kanssa.
 • Verkostojemme rakentamisessa ja ylläpidossa huomioimme luonnon hyvinvointia turvaavat ja edistävät ratkaisut, materiaalien kierrätettävyyden sekä maisemalliset arvot.
 • Toimimme avoimessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tiedotamme aktiivisesti ympäristötoimenpiteistä ja -vaikutuksista.

Savon Voima -konsernin liiketoimintajärjestelmän avulla sitoudumme ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen, ja noudatamme ympäristönsuojelua koskevia lakeja, asetuksia ja muita viranomaismääräyksiä.

Ympäristötoimenpideohjelma 20172020

Savon Voima Oyj:n ympäristötoimenpideohjelma sisältää aikataulutetut toimenpiteet ympäristöpolitiikassa vahvistettujen päämäärien saavuttamiseksi sekä merkittävimpien ympäristönäkökohtien hallinnan tehostamiseksi. Ohjelman laatimisesta, päivittämisestä ja toteutumisen seurannasta vastaa konsernin ympäristöryhmä.

Toteutimme vuonna 2017 muun muassa seuraavat ympäristötoimenpiteet:

 • Jatkoimme sähköasemien säännöllisiä ympäristöriskikartoituksia katselmoimalla 13 sähköasemaa.
 • Koulutimme verkostourakoitsijoita ympäristönäkökohtien huomioimisesta.
 • Kehitimme sähköverkon urakoitsijoille suunnattua ympäristökannustinjärjestelmää.
Savon Voima edistää aurinkosähköä ja sähköistä liikennettä

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top